Experts Medical – Договір надання послуг
 • RUS
 • УКР
 • ENG
 • КЗ
 • ESP
Напрямки лікування
Онкологія
Лікарі
Пластичні хірурги
 • RUS
 • УКР
 • ENG
 • КЗ
 • ESP
Напрямки лікування
Онкологія
Лікарі
Пластичні хірурги
 • RUS
 • УКР
 • ENG
 • КЗ
 • ESP


ДОГОВІР


про надання послуг по організації медичного обслуговування за кордоном

ЗАМОВНИК: Приватна особа або юридична особа, яка звернулася до виконавця для замовлення послуг організації медичного обсуговування за кордоном.

ВИКОНАВЕЦЬ: Фізична особа підприємець «Рибалова Марія Миколаївна», зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності і діє на підставі Закону і свідоцтва про реєстрацію, з іншого боку, а разом називаются - СТОРОНИ, а кожен окремо - БІК,

уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Замовник замовляє, а Виконавець приймає на себе зобов'язання в період дії цього Договору надати комплекс інформаційно-консультаційних послуг, бронювання проїзних квитків, житла, замовлення перекладу (далі - Послуги), які необхідні для організації медичного обслуговування (обстеження, лікування, профілактика або оздоровлення) замовнику або Пацієнту Замовника (далі скорочено - ПАЦІЄНТ). Послуги Замовник зобов'язується прийняти та оплатити на умовах, передбачених цим Договором. Безпосередньо надання медичних послуг не є предметом даного договору.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
2.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується: 
2.1.1 надати на умовах і в строк, передбачені цим Договором, комплекс послуг, визначений з організації лікування та перебування за кордоном ПАЦІЄНТА;
2.1.2 при необхідності і за узгодженням з Замовником надавати інші або додаткові послуги, які не вказані в пункті 2.1.1 цього Договору, в т.ч. виконувати окремі доручення Замовника.
2.1.3 зберегти в таємниці інформацію про особу і стан здоров'я пацієнта, а також інші відомості, які мають статус конфіденційної інформації про особу відповідно до чинного законодавства України (медична, сімейна, інтимна таємниця тощо).
2.1.4 керуватися в своїх діях щодо виконання обов'язків, передбачених цим Договором, вимог чинного законодавства України та діяти в інтересах Замовника і ПАЦІЄНТА.

2.2. ЗАМОВНИК зобов'язується:
2.2.1 Прийняти надані Виконавцем Послуги, при необхідності підтвердивши це документально;
2.2.2 Своєчасно надати Виконавцю (уповноваженим ним особам) всі необхідні і достовірні відомості про ПАЦІЄНТА, в т.ч. персональні та інші дані, а також медичні та інші документи (медичні карти, виписки, висновків, дані лабораторних, УЗ-досліджень, рентген і фотознімки і т.п.), які необхідні для виконання зобов'язань, передбачених цим Договором;
2.2.3 Забезпечити виконання ПАЦІЄНТОМ вказівок, зауважень і рекомендацій Виконавця щодо перебування за кордоном і особливостей медичного та іншого пов'язаного обслуговування;
 • Компенсувати всі витрати Виконавця, необхідні для виконання окремих доручень за цим Договором;
 • Своєчасно оплатити послуги Виконавця в строк і на умовах, передбачених цим Договором;
 • При необхідності узгоджувати оформлені Виконавцем зразки документів;
 • У разі необхідності видати Виконавцю нотаріальну довіреність для здійснення представницьких повноважень (для одного представника).

  3.ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ (ЦІНА ДОГОВОРУ)
  3.1. Ціна цього Договору складається з сумарної вартості всіх послуг, що надаються Виконавцем за цим Договором.
  3.2. Вартість послуг за організацію лікування, що надаються Виконавцем за цим Договором, є 3 800.

  4. ПОРЯДОК І ФОРМА ОПЛАТИ ПОСЛУГ
  4.1. Оплата послуг ВИКОНАВЦЯ здійснюється після отримання ЗАМОВНИКОМ програми лікування за кордоном.
  4.2. Термін оплати послуг за цим Договором становить 3 банківських дня з моменту виставлення рахунку.
  4.3. Оплата за цим Договором здійснюється в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок ВИКОНАВЦЯ.
  4.4. У разі фактичного надання 50% відсотків узгоджених при укладанні цього Договору обсягу послуг внесення передоплати повертається тільки за решту, незважаючи на обставини відмови Замовника від послуг ВИКОНАВЦЯ.

  5. ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ
  5.1. ПОСЛУГИ за цим Договором надаються Виконавцем особисто, а при необхідності з залученням третіх осіб.
  5.2. До початку виконання Виконавцем зобов'язань за цим Договором ЗАМОВНИК складає і передає ВИКОНАВЦЮ заявку, відомості та копії документів, що підтверджують особу та стосуються стану здоров'я пацієнта, і при необхідності дані осіб, які будуть супроводжувати ПАЦІЄНТА під час перебування в зарубіжних медичних установах. Заявка, інформація і копії документів можуть бути надані Виконавцю особисто або надіслані електронною поштою.
  5.3. Комунікації між Сторонами цього Договору здійснюються за допомогою телефонного та інтернет-зв'язку, в т.ч. по електронній пошті і смс.
  5.4. Надання ВИКОНАВЦЕМ послуг (в т.ч. доручень і будь-яких дій) за цим Договором залежать від своєчасності і повноти надходження необхідної інформації і документів від Замовника, а також своєчасності оплати послуг.
  5.5. Виконавець гарантує правильність і відповідність оформлення, документів (в т.ч. перекладу), які він обробляє для ЗАМОВНИКА на виконання цього Договору.
  5.6. У разі виявлення недоліків оформленої Виконавцем документації, останній безоплатно її переробляє в термін до 5 (п'яти) робочих днів після письмового звернення Замовника.

  6. ОБОВ'ЯЗКИ ПРО нерозголошення таємниці
  6.1. Виконавець зобов'язується не розголошувати стороннім особам персональних та медичних даних ЗАМОВНИКА і ПАЦІЄНТА, а також інформацію про стан його здоров'я і захворюванні. ЗАМОВНИК звільняє обраних лікарів і саму клініку від обов'язків про нерозголошення персональної та медичної інформації ЗАМОВНИКА і ПАЦІЄНТА, і уповноважує їх повідомляти про проведений лікарями, щодо ЗАМОВНИКА лікуванні, його знаходженні в клініці, а також направляти необхідні документи про проведене лікування та ін. Виконавцю.
  6.2. Виконавець зобов'язується використовувати отриману інформацію про стан здров'я ПАЦІЄНТА, включаючи можливе і проведене лікування тільки в тій мірі, яка необхідна для виконання даної угоди, а також не передавати цю інформацію третім особам, в разі, якщо це не відповідає цілям даного договору.

  7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І Форс-мажорні обставини
  7.1. Сторони повинні неухильно і належним чином виконувати свої зобов'язання за цим Договором. Єдиною підставою для звільнення від відповідальності визнаються обставини, викликані подіями, що не залежать від волі сторін (форс-мажор або обставини непереборної сили): пожежа, стихійне лихо, дії і рішення органів державної влади, дипломатичних установ та / або або інші подібні обставини.
  7.2. Виконавець не несе відповідальності в разі відсутності його провини, при настанні обставин, передбачених п. 8.1. Договору, а також за надання медичних послуг, за відмову в отриманні візи, або дозволу на в'їзд пацієнтів і / або особам, які мають намір його супроводжувати під час медичного обслуговування в Установі.
  7.3. Про настання форс-мажорних обставин, передбачуваний термін їх дії і припинення Сторона, для якої вони настали, письмово, протягом 48 годин повідомляє іншу Сторону. Неповідомлення про настання форс-мажорних обставин в термін позбавляє сторону права посилатися на них, як на підставу звільнення від відповідальності.
  7.4. Настання форс-мажорних обставин і тривалість їх дії, підтверджуються довідками (іншими документами) компетентних органів.
  7.5. Якщо форс-мажорні обставини тривають більше шести місяців, кожна зі Сторін має право розірвати цей Договір, повернувши іншу Сторону невикористані кошти, які були заздалегідь отримані для виконання цього Договору до кінця терміну його дії.
  7.6. Виконавець пропонує Замовнику лікаря або клініку, які на його думку, найбільш підходять для проведення необхідного обстеження, лікування, оперативного втручання і т.д., вибір робить сам ЗАМОВНИК. Оцінку і заключне рішення про те, який лікар або клініка є найбільш підходящими для майбутнього лікування, оперативного втручання і т.д., приймає виключно, тільки сам ЗАМОВНИК.
  7.7. Виконавець не відповідає за обраний між лікарем і ЗАМОВНИКОМ метод лікування, а також не несе відповідальності за час перебування в клініці, а також за можливі лікарські помилки або нанесення шкоди здоров'ю ПАЦІЄНТА, в зв'язку з проведеним амбулаторним або стаціонарним лікуванням, включаючи в себе перебування в клініці .

  8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
  8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту згоди з ним ЗАМОВНИКА на сайті www.experts-medical.com і діє до повного виконання Виконавцем зобов'язань з надання послуг, визначених цим Договором.
  8.2. Договір може бути розірваний в односторонньому порядку кожної зі Сторін шляхом письмового повідомлення за 20 календарних днів до дати його припинення.

  9. ІНШІ УМОВИ та заключні положення
  9.1. Цей Договір складений російською мовою в електронному вигляді на сайті www.experts-medical.com
  9.2. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
  9.3. Після згоди з цим Договором на сайті www.experts-medical.com все попередні переговори за ним такі як листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу. Всі зміни і доповнення до цього Договору оформлюються шляхом укладення додаткових угод
  9.4. Сторони визначають, що всі можливі претензії за цим Договором повинні бути розглянуті сторонами протягом 10 днів з моменту отримання претензії. У разі недосягнення згоди щодо вирішення претензій, кожна зі сторін може звернутися до відповідного суду міста Києва
  9.5. Виконавець є платником єдиного податку за ставкою 5%.